ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ
  • *ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಸಂವಹನವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಪ್ರಾರಂಭಿಕ 16 ರಿಂದ 22 ಸಾವಿರ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ.*

*Designation*: customer service Associate

*Qualification*: PU,Diploma or Any graduates or PG

*Salary*: 16.5k – 22k CTC +PF +ESIC

Languages: Kannada/English/Tamil/ Telugu/hindi/Malayalam.

*Roles & Responsibility*
– Attending calls and providing proper information, resolving the queries of the customers.

ಆಸಕ್ತರು ದಿ *. 7-09-2020 ರ ಒಳಗಾಗಿ [email protected] ಗೆ Resume mail ಮಾಡಿ* .
(Resume mail ಮಾಡುವಾಗ apply ಮಾಡುತ್ತಿರುವ post ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

Leave a Reply

Your email address will not be published.