ಕೊರೊನ ಸೊಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವವರು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೊಂಕು ದ್ರಡಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಬೇಡವೆಂದು ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಧೂ. ಬಿ.ರೂಪೇಶ್ ಜನತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.