ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ

ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಗಾರ ಅವರು ಬಂಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜನತೆ ಮುಂದಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.